News

Z radcą prawnym bezpieczniej - akcja promocji zawodu | 03.12.2013


Jak radca prawny może Państwu pomóc? Z radcą prawnym bezpieczniej - akcja promocji zawodu. Więcej na www.bezpieczniej.kirp.pl

Radca prawny może m.in.:
 • Reprezentować Cię przed sądem
 • Reprezentować Cię przed urzędem
 • Reprezentować Cię przed sądami i trybunałami europejskimi
 • Udzielić Ci porady prawnej
 • Sporządzić dla Ciebie opinię prawną
 • Sporządzić dla Ciebie pismo procesowe
 • Być Twoim doradcą w sprawach wymagających posiadania wiedzy prawniczej
 Radca prawny może prowadzić wszystkie sprawy z zakresu:
 • Prawo cywilne m.in. Nabycie i utrata własności, Zasiedzenie własności, Użytkowanie wieczyste, Służebności, Wierzytelności, Najem i dzierżawa, Umowy bankowe, Umowa zlecenie, Umowa o dzieło, Umowa agencyjna, Umowa komisu, Umowa spółki, Umowy nienazwane, Darowizny, Renty, Papiery wartościowe, Dziedzictwo, Spadki, Testamenty
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych m.in: Ustanowienie stosunku pracy, Rozwiązanie stosunku pracy, Wynagrodzenia, Świadczenia rentowe, Świadczenia emerytalne, Odpowiedzialność materialna, pracowników, Wypadki w pracy, Układy zbiorowe, Odpowiedzialność za naruszenie praw pracownika, Spory o roszczenia ze stosunku pracy
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze m.in: Wspólność majątkowa, Rozdzielność majątkowa, Rozwód, Separacja, Obowiązek alimentacyjny, Ustanowienie opieki nad małoletnim, Kuratela
 • Prawo spółek handlowych sprawy wynikające z prowadzenia spółki: jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnej: Funkcjonowanie spółek osobowych i kapitałowych, Osobowość prawna, Kapitał zakładowy, Odpowiedzialności wspólników względem zobowiązań spółki, Powołanie, zmiana i likwidacja spółki, Wystąpienia wspólnika ze spółki,  Dziedziczenie, Upadłości spółki, Stosunki wewnętrzne w spółce, Umowy spółek co do ich zawartości i treści merytorycznej.
 • Prawo administracyjne i sądowoadministracyjne m.in.: Pozwolenia, Koncesje, Licencje, Wydanie korzystnej decyzji administracyjnej, Odwołanie od decyzji lub postanowienia organu administracyjnego, Skargi do sadu administracyjnego, Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • Prawo gospodarcze m.in.: Zamówienia publiczne, Akty wewnętrzne przedsiębiorstw, Obrót papierami wartościowymi, Organizacja przedsiębiorstw, Prawo transportowe, Prawo ubezpieczeniowe, Prawo spółdzielcze, Międzynarodowe prawo handlowe
 • Prawo wykroczeń m.in.: Obrony w sprawach o wykroczenia  
 • Prawo karne m.in.: Reprezentacja powoda cywilnego, Reprezentacja oskarżyciela posiłkowego, Reprezentacja pokrzywdzonego, Prywatny akt oskarżenia
 • Prawo finansowe i bankowe 
 • Prawo podatkowe m.in.: Reprezentacja przed urzędem skarbowym
 • Prawo własności intelektualnej m.in.: Prawa autorskie, Prawo własności przemysłowej
 • Prawo ochrony konkurencji i konsumenta m.in.: Gwarancja, Rękojmia, Zwrot towaru, Umowy z bankiem, Umowy ubezpieczeniowe, Umowy z biurem turystycznym, Bezpieczeństwo produktów, Nieuczciwa reklama
Źródło: www.bezpieczniej.kirp.pl/JAK-RADCA-PRAWNY-MOZE-MI-POMOC