News

Orzecznictwo Sądu Najwyższego: Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego... | 22.04.2012

W dniu 12.04.2012 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę, zgodnie z którą zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli ubezpieczyciel wykaże, że prowadzi to do wzrostu wartości pojazdu, odszkodowanie może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi (III CZP 80/11).