Ochrona konsumenta

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Konsument powinien być poinformowany przez sprzedawcę, przy użyciu środka porozumiewania się na odległość, najpóźniej w chwili złożenia mu propozycji zawarcia umowy, m.in. o prawie odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, ze wskazaniem wyjątków, o których mowa wyżej. Informacje te, powinny być sformułowane jednoznacznie, w sposób zrozumiały i łatwy do odczytania. W razie braku potwierdzenia takiej informacji, termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia wydania rzeczy. Jeżeli jednak konsument po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu do dziesięciu dni od tej daty.

Aby odstąpić od umowy na odległość bez podania przyczyny, oprócz wysłania oświadczenia o odstąpieniu w ww. terminie, należy też zwrócić niezwłocznie towar. W zasadzie konsument powinien odesłać rzecz w stanie niezmienionym (nieużywaną), jednak jeśli zmiana wynikała z granic zwykłego zarządu, sprzedawca będzie musiał przyjąć zwrot takiego przedmiotu.

Oświadczenie o odstąpieniu najlepiej wysłać listem poleconym, ponadto należy zachować potwierdzenie nadania listu i potwierdzenie odbioru przesyłki przez sprzedawcę.

Istnieje jednak wiele wyjątków od powyższych reguł, m.in. zasad tych nie stosuje się do umów sprzedaży z licytacji lub do sprzedaży artykułów spożywczych dostarczanych okresowo przez sprzedawcę do mieszkania lub miejsca pracy konsumenta.