Nieruchomości i prawo budowlane

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami zarówno na rynku komercyjnym jak i mieszkaniowym. Kancelaria zajmuje się również doradztwem z zakresu prawa budowlanego.

W ramach tej działalności można wymienić takie przykładowe usługi jak:
 
 • analiza stanu prawnego nieruchomości
 • przygotowywanie i analiza umów sprzedaży nieruchomości
 • sporządzanie i analiza umów najmu i dzierżawy
 • sporządzanie i analiza kontraktów na roboty budowlane, umów o prace projektowe, umów o nadzór budowlany
 • pomoc w procedurach związanych z uzyskiwaniem decyzji administracyjnych (decyzje o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie)
 • prowadzenie postępowań związanych z uregulowaniem własności (stwierdzenie nabycia spadku, zasiedzenie, itp.)
 • prowadzenie innych spraw dotyczących nieruchomości (zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej, służebności, itp.)
 • prowadzenie postępowań wieczystoksięgowych
 • występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniach przed wszystkimi organami administracyjnymi
 • zastępstwo prawne w postępowaniu sądowym i sądowoadministracyjnym
 • dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji w związku ze sprzedażą lokali
 • dochodzenie odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów sprzedaży nieruchmości, dzierżawy, najmu lokali, użytkowania, itp.