Cudzoziemcy, prawo międzynarodowe i prawo europejskie

Kancelaria oferuje pomoc prawną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobom zamieszkałym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zarówno obywatelom UE, jak też osobom nie będącym obywatelami UE.

Kancelaria pomaga obcokrajowcom w sprawach, w których właściwe są wyłącznie polskie organy administracyjne i polskie sądy powszechne. Reprezentujemy osoby zamieszkałe zagranicą lub obecne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lecz niewładające językiem polskim, na etapie postępowania przedsądowego, w postępowaniu administracyjnym lub sądowym przy uwzględnieniu przepisów z zakresu postępowania międzynarodowego.

W ramach pomocy prawnej dla cudzoziemców można przykładowo wymienić takie usługi jak:

  • udzielanie porad prawnych, wyjaśnień, konsultacji
  • sporządzanie opinii prawnych, analiz i konspektów
  • prowadzenie spraw dotyczących cudzoziemców (legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce, nabycie obywatelstwa polskiego, itp.)
  • doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności zarobkowej na terytorium Polski
  • pomoc w uzyskaniu decyzji administracyjnych i zezwoleń
  • dochodzenie roszczeń w związku z zawartą umową lub innym zdarzeniem będącym źródłem zobowiązania
  • reprezentacja przed wszelkimi organami administracyjnymi, a także przed instytucjami finansowymi, zakładami ubezpieczeń lub innymi podmiotami i osobami prywatnymi
  • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi