Prawo gospodarcze i handlowe

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych (spółki, fundacje, spółdzielnie, przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej). Kancelaria świadczy również doraźną pomoc w indywidualnych sprawach.

Kancelaria zapewnia doradztwo prawne ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin takich jak:

 • prawo handlowe
 • prawo kontraktowe
 • prawo pracy
 • prawo spółek handlowych
 • prawo upadłościowe i naprawcze
 • prawo rejestrowe (m.in. KRS, ewidencja działalności gospodarczej)
 • prawo administracyjne
 • prawo karne gospodarcze

W ramach świadczenia usług na rzecz przedsiębiorców można przykładowo wymienić takie usługi jak:

 • tworzenie spółek i innych podmiotów, zmiana formy prawnej, likwidacja i upadłość
 • przygotowanie projektów statutów, aktów założycielskich, umów spółek oraz ich zmiany
 • reprezentacja w postępowaniu rejestracyjnym przed KRS
 • doradztwo w sprawach korporacyjnych, obsługa organów spółek, przygotowanie projektów uchwał i protokołów
 • udzielanie porad prawnych, wyjaśnień, konsultacji
 • sporządzanie opinii prawnych, analiz i konspektów
 • sporządzanie i opiniowanie umów w obrocie gospodarczym i innych dokumentów prawnych
 • negocjacje handlowe
 • dochodzenie roszczeń w związku z zawartymi umowami oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów
 • reprezentacja przed organami administracyjnymi, instytucjami finansowymi bądź innymi podmiotami i osobami prywatnymi
 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi
 • sporządzanie pozwów, pism procesowych i środków odwoławczych (zażaleń, apelacji, skarg)
 • dochodzenie należności w postępowaniu nakazowym i upominawczym
 • prowadzenie postępowań w zakresie europejskiego nakazu zapłaty oraz innych dotyczących europejskich regulacji
 • windykacja należności (odzyskiwanie długów, wytaczanie powództw)
 • pomoc w odzyskaniu należności pieniężnych od nierzetelnych dłużników w ramach postępowania karnego
 • prowadzenie postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych
 • mediacja i zawieranie ugód