Prawo pracy

Kancelaria zajmuje się sprawami z zakresu prawa pracy, m.in. w przypadku indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy, w tym w zakresie indywidualnych i grupowych zwolnień pracowników, oraz innych roszczeń ze stosunku pracy. Kancelaria pomaga w przygotowywaniu wszelkiej dokumentacji pracowniczej, jak również porozumień pomiędzy związkami zawodowymi i pracodawcami. Kancelaria reprezentuje zarówno pracowników, jak też pracodawców.

W ramach pomocy prawnej z dziedziny prawa pracy można przykładowo wymienić takie usługi jak:

 • udzielanie porad prawnych, wyjaśnień, konsultacji
 • sporządzanie opinii prawnych, analiz i konspektów
 • sporządzanie i opiniowanie umów z zakresu prawa pracy, w tym umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów o odpowiedzialności materialnej, itp.
 • sporządzanie i opiniowanie kontraktów menedżerskich
 • przygotowanie dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa pracy (regulaminy pracy, wynagradzania, układy zbiorowe pracy)
 • aktywny udział w negocjacjach ze związkami zawodowymi i kształtowanie treści porozumień
 • zwolnienia indywidualnie i grupowe
 • rozwiązywanie sporów indywiduwalnych i grupowych (odszkodowanie, przywrócenie do pracy)
 • mediacja i zawieranie ugód
 • prowadzenie spraw o mobbing oraz  z zakresu dyskriminacji w zatrudnieniu
 • zastępstwo procesowe przed sądami pracy
 • sporządzanie wniosków, pism procesowych i środków odwoławczych (zażaleń, apelacji, skarg)
 • reprezentacja przed Państwową Inspekcją Pracy
 • restrukturyzacje i przejęcia zakładów pracy