Prawo turystyczne

Kancelaria świadczy usługi prawne z zakresu prawa turystycznego. Kancelaria reprezentuje zarówno turystów, jak też organizatorów imprez turystycznych (biura podróży, hotele), zarówno na etapie postępowania przedsądowego jak i przed sądem powszechnym w przypadku sporu. Oferujemy również doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego i agenta.

W ramach pomocy prawnej z tej dziedziny prawa można przykładowo wymienić takie usługi jak:

 • udzielanie porad prawnych, wyjaśnień, konsultacji
 • sporządzanie opinii prawnych, analiz i konspektów
 • redagowanie, opiniowanie i dostosowywanie do obowiązujących przepisów regulaminów oraz umów cywilnoprawnych (np. umowa o udział w imprezie turystycznej, warunki uczestnictwa, ogólne warunki umów, umowa agencyjna)
 • regadowanie i opiniowanie umów zawieranych z kontrahentami (hotele, transport, pilot, przewodnik )
 • sporządzanie reklamacji turystycznych, wniosków o zadośćuczynienie za zmarnowany urlop, skarg oraz innych pism na etapie przedsądowym
 • dochodzenie odszkodowań w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów
 • reprezentacja na etapie przedsądowym
 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi
 • sporządzanie pozwów, pism procesowych i środków odwoławczych (zażaleń, apelacji, skarg)
 • dochodzenie należności w postępowaniu nakazowym i upominawczym
 • prowadzenie postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych
 • mediacja i zawieranie ugód