Prawo ubezpieczeń, odszkodowania...

Kancelaria pomaga poszkodowanym uzyskać świadczenia z tytułu szkód osobowych (w tym z tytułu uszkodzenia ciała lub śmierci w związku z wypadkiem komunikacyjnym, błędem w sztuce lekarskiej, wypadkiem przy pracy, itp.) oraz majątkowych (w tym z tytułu wypadków komunikacyjnych, losowych,  pożaru, powodzi, itp.), i to zarówno na etapie postępowania likwidacyjnego przed zakładem ubezpieczeń jak i przed sądem powszechnym w przypadku sporu.

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa ubezpieczeń w celu dochodzenia roszczeń w związku ze zdarzeniem z tytułu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zawartej przez sprawcę zdarzenia lub innej umowy dobrowolnie zawartej z zakładem ubezpieczeń.

Zajmujemy się dochodzeniem roszczeń z zakresu międzynarodowych szkód komunikacyjnych tj. szkód z kontekstem zagranicznym powstałych w wyniku transgranicznego ruchu drogowego w Europie. Z perspektywy polskiego ubezpieczyciela komunikacyjnego odpowiedzialności cywilnej międzynarodowe szkody komunikacyjne to przede wszystkim szkody spowodowane przez  własnego ubezpieczonego za granicą lub w Polsce z udziałem obcokrajowca. 

Pomoc prawna dotyczy przede wszystkim takich kwestii jak:

 • odszkodowanie z tytułu wypadku komunikacyjnego, zdarzenia losowego, uszkodzenia ciała, zniszczenia mienia, itp.
 • renta
 • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę w związku z uszkodzeniem ciała
 • zwrot kosztów leczenia i pogrzebu
 • odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej lub zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę w związku ze śmiercią poszkodowanego
 • zwrot wszelkich kosztów poniesionych w związku z wypadkiem (tj. kosztów  zastępstwa poszkodowanego na etapie przedsądowym, kosztów prywatnej ekspertyzy, itp.)

W ramach pomocy prawnej z tej dziedziny prawa można przykładowo wymienić takie usługi jak:

 • udzielanie porad prawnych, wyjaśnień, konsultacji
 • sporządzanie opinii prawnych, analiz i konspektów
 • redagowanie wniosków o odszkodowanie, zadośćuczynienie i inne świadczenia należne poszkodowanym od zakładów ubezpieczeń
 • reprezentacja w postępowaniu likwidacyjnym na etapie przedsądowym
 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi
 • sporządzanie pism procesowych i środków odwoławczych (zażaleń, apelacji, skarg)
 • dochodzenie należności w postępowaniu nakazowym i upominawczym
 • prowadzenie postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych
 • mediacja i zawieranie ugód